top of page

எங்கள் திட்டங்கள்

நாங்கள் நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறோம்

ஒரு தேவை இருக்கும் இடத்தில், ஒரு சிங்கம் இருக்கிறது. எங்கள் கொல்லைப்புறங்களிலும், உலகெங்கிலும் ஒரு வித்தியாசத்தை ஏற்படுத்த நாங்கள் நடவடிக்கை எடுக்கிறோம், இது மிகவும் தேவைப்படும் இடத்தில் தயவையும் நம்பிக்கையையும் தருகிறது. எல்லா இடங்களிலும் சமூகங்களில் இப்போது நடக்கும் சேவை திட்டங்களைப் பாருங்கள்.

bottom of page